Superlim biltema

Superlim 60 s, 20 g – Biltema.se

Superlim, 4 x 0,5 g … Drygt och snabbverkande. För icke porösa material som plast, stål, gummi, keramik och glas. Transparent. … Förvara limmet på en torr, sval …

Droppfri gel som fäster snabbt på de flesta material som trä, metall, gummi, olika plaster, keramik och läder. Trots att limmet fäster snabbt så finns det tid att justera delarna. Transparent och lösningsmedelsfritt. Bruksanvisning: Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt. Farligt för hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller 1,4-dihydroxybenzene; hydroquinone; quinol(123-31-9). Kan orsaka en allergisk reaktion. Undvik att inandas gaser/dimma/ångor. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen skall förvaras väl tillsluten. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: Etyl 2-cyanoakrylat Punktera membranet på tuben genom att skruva på kapsyl och munstycke. Se till att ytorna på det som skall limmas är rena och passar ihop. Fukta försiktigt porösa ytor såsom porslin eller trä. Se till att tuben är riktad bort från ansiktet när kapsylen skruvas av och tryck ut en droppe gelé på en av ytorna. Pressa ihop ytorna och håll tills de fäster. Om justering krävs gör det inom 10s.  Skruva på kapsylen och förvara tuben stående på ett kallt och tort ställe, utom räckhåll för barn.

Superlim – Biltema.se

9 sep. 2020 — Superlim. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/ … Lim och klister … kundservice@biltema.com. Webbadress www.biltema.se.

Superlim

Superlim – Biltema.se

Superlim

Superlim Gel – Biltema.se

Superlim Gel

Superlim, 3 g – Biltema.se

Drygt och snabbverkande. För icke porösa material som plast, stål, gummi, keramik och glas. Transparent. Bruksanvisning Skruva av pipen och punktera tuben (utan att klämma på den) med spetsen på hatten. OBS! Risk att lim kan spruta ut. Skruva tillbaka pipen. Se till att limytorna är rena och avfettade. Applicera ett mycket tunt lager lim på den ena ytan. (Superlimmet rinner mycket lätt, nästan utan att man behöver trycka på tuben). Pressa samman ytorna under några sekunder. Avlägsna överflödigt lim på pipen och skruva fast hatten. Förvara limmet på en torr, sval och mörk plats. Varning: Cyanoakrylat. Kan snabbt klistra samman hud och ögon. Vid sammanklistring av hud: Drag inte, utan bänd försiktigt isär – enklast i ljummet vatten med ett trubbigt föremål. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt. Farligt för hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller 1,4-dihydroxybenzene; hydroquinone; quinol(123-31-9). Kan orsaka en allergisk reaktion. Undvik att inandas gaser/dimma/ångor. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen skall förvaras väl tillsluten. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: Etyl 2-cyanoakrylat

Superlim, 4 x 0,5 g – Biltema.se

Drygt och snabbverkande. För icke porösa material som plast, stål, gummi, keramik och glas. Transparent. Bruksanvisning Skruva av pipen och punktera tuben (utan att klämma på den) med spetsen på hatten. OBS! Risk att lim kan spruta ut. Skruva tillbaka pipen. Se till att limytorna är rena och avfettade. Applicera ett mycket tunt lager lim på den ena ytan. (Superlimmet rinner mycket lätt, nästan utan att man behöver trycka på tuben). Pressa samman ytorna under några sekunder. Avlägsna överflödigt lim på pipen och skruva fast hatten.  Förvara limmet på en torr, sval och mörk plats.  Varning: Cyanoakrylat. Kan snabbt klistra samman hud och ögon. Vid sammanklistring av hud: Drag inte, utan bänd försiktigt isär – enklast i ljummet vatten med ett trubbigt föremål. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt. Farligt för hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller 1,4-dihydroxybenzene; hydroquinone; quinol(123-31-9). Kan orsaka en allergisk reaktion. Undvik att inandas gaser/dimma/ångor. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen skall förvaras väl tillsluten. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: Etyl 2-cyanoakrylat

Superlim Gel, 3 g – Biltema.se

Trögflytande lim för hårda, porösa och sugande material, t.ex. trä, metall, porslin, gummi, läder, vanlig plast. Bruksanvisning Se till att området som skall limmas är fritt från fett, smuts och rost.  Rengör och torka ytorna som ska repareras.  Skruva av pipen och punktera tuben utan att klämma på den.  Skruva tillbaka pipen och ta bort hatten.  Applicera lim på den ena ytan. Använd sparsamt, en droppe räcker.  Pressa samman i c:a 15 sekunder eller tills ytorna fäst mot varandra.  Avlägsna överflödigt lim på pipen och sätt på hatten väl.  Förvara limmet på en torr, sval och mörk plats. Varning: Cyanoakrylat. Kan snabbt klistra samman hud och ögon. Vid sammanklistring av hud: Drag inte, utan bänd försiktigt isär – enklast i ljummet vatten med ett trubbigt föremål. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt. Farligt för hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller 1,4-dihydroxybenzene; hydroquinone; quinol(123-31-9). Kan orsaka en allergisk reaktion. Undvik att inandas gaser/dimma/ångor. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen skall förvaras väl tillsluten. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: Etyl 2-cyanoakrylat

Bäst i test: Biltema Superlim EMW – Testfakta

SÄKERHETSDATABLAD Superlim – Biltema

Stora skillnader mellan superlim | Testfakta – Mynewsdesk

Stora skillnader mellan superlim | Testfakta

Superlim gör inte alltid skäl för namnet. När Testfakta testade nio märken märktes stora skillnader i fästförmåga och hur lång tid de behöver för att härda….

Keywords: superlim biltema